Vad är ett investeringssparkonto?

hur funkarEtt investeringssparkonto (ISK) är en sparform för privatpersoner som infördes i Sverige den 1 januari 2012. Grundtanken med investeringssparkontot är att stimulera privatpersoners sparande i aktier och investeringsformer genom att göra det enklare ur ett deklarations- och skatteperspektiv. En juridisk person får inte ha ett investeringssparkonto, däremot är det tillåtet för dödsboet efter en privatperson att ha ett ISK.

Du kan använda ett investeringssparkonto för att spara i aktier, fonder och vissa andra finansiella produkter. Istället för att som brukligt betala skatt på vinsten när du säljer en tillgång betalar du en årlig skatt på värdet på det som finns i ditt investeringssparkonto. Eftersom du inte ska betala skatt efter en försäljning ska du inte ta upp försäljningen i din deklaration. Detta gäller oavsett om du gör en vinst eller en förlust. Du betalar inte skatt på vinsterna och du får inte dra av för förlusterna. All beskattning av tillgångarna i ditt investeringssparkonto sker istället i form av en årlig beskattning.

Beskattning

Varje år betalar du skatt på värdet av tillgångarna i ditt investeringssparkonto.

Varje kvartal mäts värdet på ditt investeringssparkonto. Dessa fyra värderingar läggs ihop och delas sedan med fyra, för att få fram ett medelvärde för året som helhet. Summan multipliceras sedan med statslåneräntan för den 30 november året innan beskattningsåret. (För beskattningsåret 2015 är det alltså statslåneräntan den 30 november 2014 som gäller, vilket innebär 0,90%.) Summan beskattas till 30%.

Du behöver inte göra dessa steg själv utan det sköts av den finansiella institution (till exempel bank) där du har ditt investeringssparkonto. Den finansiella institutionen rapporterar uppgifterna till Skatteverket som automatiskt inkluderar dem i din deklaration.

Denna beskattningsmodell innebär att du beskattas oavsett om värdet på tillgångarna i ditt investeringssparkonto har ökat eller minskat under året.

Räntor och utdelningar på de tillgångar du förvarar i ditt investeringssparkonto beskattas inte separat utan ingår i den totala beräkningen av skatten för ditt ISK. Detta gäller bland annat ränta på likvida medel, aktieutdelningar och utdelningar på fonder. Även den så skallade fondskatten ingår i schablonskatten för ditt ISK.

Exempel

Varje kvartal mäts värdet på ditt investeringssparkonto och de värden som uppmäts är 100 000 kronor, 110 000 kronor, 85 000 kronor och 105 000 kronor. 100K + 110k + 85k + 105k = 400k. 400K / 4 = 100k. Medelvärdet för året är därmed 100 000 kronor.

vinst100 000 kronor multipliceras med statslåneräntan för den 30 November 2014, som var 0,90 procent.

100 000 kronor x 0,009 = 900 kronor.

900 kronor är beloppet du ska betala skatt på. Skattesatsen är 30%.

900 kronor x 0,30 = 270 kronor.

Du ska betalar 270 kronor i skatt.

Vad är statslåneräntan?

Statslåneräntan är en referensränta som används i den svenska skattelagstiftningen. Den består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst 5 år.

Riksgälden fastslår statslåneräntan och offentliggör den, så det är inte något du själv måste försöka räkna fram. Riksgälden fastställer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå.

Vad får jag ha i mitt investeringssparkonto?

  • Både svensk och utländsk valuta
  • Finansiella instrument som är noterade på en reglerad marknad (”börs”) inom EU/EES eller på motsvarande marknad utanför EU/EES.
  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på en handelsplattform inom EU/EES.
  • Fondandelar

Finansiella instrument som får förvaras på kontot ska, förutom vissa undantag, köpas och säljas via en reglerad marknad eller via en handelsplattform.

Exempel på finansiella instrument som du kan ha i ditt investeringssparkonto, om de uppfyller kraven i övrigt, är aktier, aktieobligationer, fonder, warranter, certifikat och strukturerade produkter.

Det är upp till varje bank att bestämma vilka finansiella instrument du får ha i ett ISK konto hos banken i fråga.  Vissa ISK konton låter dig handla med en mycket stort urval av finansiella instrument medan andra bara låter dig handla med ett mycket begränsat antal  instrument.  Fondab ISK låter dig t.ex. bara handla med fonder.  Jämför alltid olika investeringssparkonton innan du öppnar ett investeringssparkonto. Se vilka avgifter som utgår, vilka instrument du får handla med och om du får flytta ut ditt konto eller inte.  De flesta banker låter dig flytta ut ditt ISK sparande men det finns några som inte gör det.

Exempel på sådant du inte får ha i ditt investeringssparkonto

nyckel

  • Finansiella instrument som inte är noterade på en reglerad marknad (någonstans i världen) eller upptagna till handel på en handelsplattform inom EU/EES. I den här kategorin hittar vi bland annat så kallade onoterade aktier.
  • Andelar i ett företag där du (ensam eller tillsammans med närstående) äger mer än 10% av rösterna eller kapitalet.
  • Kvalificerade andelar i ett fåmansföretag

Utöver detta kan den bank som du har ett investeringssparkonto hos ha sina regna regler för vad du kan ha i kontot. Det kan alltså hända att bankens krav är striktare än lagens krav. Innan man öppnar ett investeringssparkonto hos en bank är det bäst att kontrollera vad som gäller, så att man inte råkar ut för någon obehaglig överraskning.

Måste jag skatta vi överföring från annat konto?

Om du för över tillgångar från ett vanligt konto (till exempel värdepapperskonto) till ditt investeringssparkonto räknas det som en försäljning och du ska skatta enligt de vanliga reglerna.

Har jag rösträtt på bolagsstämman?

Om du äger aktier och förvarar dem i ditt investeringssparkonto har du fortfarande samma rätt att närvara och rösta på bolagsstämman som om du förvarade aktierna på något annat vis.

Insättningsgarantin & Investerarskyddet

Ditt investeringssparkonto omfattas av den svenska insättningsgarantin och investerarskyddet.

Mer information om investerarsparkonto går att hitta hos Skatteverket.