Finansiell ordlista: N – O

Engelska är finansvärldens lingua franca och för den som är intresserad av att lära sig mer om investeringar och spekulation öppnas en helt ny värld om man ser till att bekanta sig med grundläggande begrepp och termer på engelska.

För att underlätta har vi här sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck. På den här sidan hittar du N – O. Övriga delar av finansordlistan är A – D, E– H, I – M, P – S och T – Z .

avdelare

Naked Call

Naked call är en utställaren av en köpoption inte äger den underliggande tillgången. Detta kallas också för uncovered call.

Motsatsen till naked call är covered call, där utställaren av köpoptionen äger den underliggande tillgången och därmed är säker på att kunna leverera tillgången om optionens ägare väljer att lösa in optionen.

Att göra en naked call är mycket riskfyllt, eftersom det i princip inte finns någon gräns för hur högt marknadsvärdet på den underliggande tillgången kan öka innan optionens ägare väljer att lösa in optionen. Om du till exempel har ställt ut en köpoption på 10 ton robusta-kaffe måste du kunna leverera detta till optionsinnehavaren, även om det innebär att du själv först måste köpa jättedyrt robusta-kaffe på den öppna marknaden.

Eftersom naked calls är så riskfyllda brukar clearinghouses, mäklare och börser kräva en stor pant för den som vill skapa optioner som saknar teckning.

avdelare

Offset

Ordet offset kan ha flera olika betydelser, men när det gäller positioner så brukar man använda termen offset när man gör en mottransaktion för att reducera både risken att gå minus och chansen att gå plus till noll för en position. Det är alltså en metod för att på sätt och vis stänga positionen ”i förväg”. Om du till exempel har ställt ut en köpoption för råolja och inte lägre vill sitta med en öppen position kan du köpa en köpoption för råolja som är tillräckligt stor för att täcka den mängd råolja som köpoptionens innehavare har rätt att köpa av dig.

Att göra en offset är särskilt vanligt vad gäller futurer (terminskontrakt) och en stor majoritet av alla terminskontrakt offsettas innan leveransdatumet.

avdelare

Open outcry

Open outcry är den traditionella metoden för köp och försäljning på ett börsgolv. Traders befinner sig på golvet och kommunicerar med varandra med hjälp av rop och handsignaler.

Nu för tiden har de flesta börser slopat open outcry och använder sig av elektroniska handelssystem istället.

avdelare

Option contract

Ett option contract är kontrakt som ger innehavaren en rättighet, men inte en skyldighet, att genomföra en viss transaktioner fram till och med eller på ett visst datum. På svenska brukar man säga option eller optionskontrakt.

  • En call option är en option som ger innehavaren rätt att köpa en viss mängd av en viss tillgång till ett visst pris (strike price) från utställaren av optionen. På svenska säger man köpoption.
  • En put option är en option som ger innehavaren rätt att sälja en viss mängd av en viss tillgång till ett visst pris (strike price) till utställaren av optionen. På svenska säger man säljoption.

Den som skapar (ställer ut) en option kallas för writer. Det är writern är som skyldig att köpa om det är en säljoption och att sälja om det är en köpoption. Writern är alltså motpart till optionens innehavare.

Den tillgång som optionen ger rätt att köpa eller sälja kallas för underlying (underliggande).

För vissa optioner, till exempel de av asiatisk typ, är exakt strike price inte förutbestämt, utan vad som är förutbestämt är endast hur strike price ska räknas ut. Hos en option av asiatisk typ är strike price baserat på ett medelvärde av priser från olika tidpunkter.

Vilket datum du kan välja att lösa in din option beror på vilken typ av option det är. En option av europeisk typ kan endast lösas in på slutdagen. En option av amerikansk typ kan däremot lösas in vilken dags som helst under optionens livstid, än fram till och med slutdagen. Slutdagen kallas på engelska för maturity date eller expiry date. Efter detta datum kan optionen inte lösas in längre och är alltså värdelös.

Europeiska och amerikanska optioner är de två vanligaste optionsformerna, men det finns andra optionsformer tillgängliga vid sidan av dessa. Du kan till exempel köpa en option av typen Bermuda som endast kan lösas in under vissa specifika datum som fastslås i optionskontraktet.

avdelare

Option premium

Det pris du betalar när du köper ett optionskontrakt kallas för option premium. Att tala om en options ”pris” kan lätt leda till sammanblandning med strike price (se ovan), så att använda termen premium är bättre.

För aktieoptioner anges optionens premium vanligen i USD per aktie och det är vanligt att ett optionskontrakt gäller för 100 aktier. Du behöver då multiplicera den angivna premien med hundra för att få fram vad du ska betala för denna aktieoption.

avdelare

Over-the-counter trading

Over-the-counter trading är handel med värdepapper som inte sker på någon börs eller motsvarande reglerad handelsplats. På svenska kallas det handel över disk. Eftersom handel över disk inte faller under någon börs regelverk för handel är det upp till avtalsparterna att reglera mycket av det som på en börs skulle stipuleras av börsens egna regler.

Vissa typer av finansiella instrument är inte noterade vid några börser och handlas därför enbart över disk, medan andra handlas både över disk och på börser och motsvarande reglerade handelsplatser.

Viktigt att tänka på är att aktiebolag som inte är noterade vid någon börs vanligen inte har samma strikta rapporteringsskyldighet som publika (noterade) bolag.

avdelare

Over/under option

Over/under option är en att annat namn på binary options (binära optioner).  Termen är inte lika vanlig som binary options men det är inte ovanligt att man stöter på den när man läser engelska finanstidningar och bloggar.   Binära optioner är ett riskfyllt finansiellt instrument som det kan vara mycket lönsamt att handla med men där man också kan förlora mycket pengar om man inte vet vad man gör.  Om du vill veta mer om binära optioner så rekommenderar jag att du läser vår artikel här. Om du vill läsa mer omfattande information om dessa optioner så rekommenderar jag att du besöker denna engelska sida. De erbjuder mer och bättre information än vad jag har kunnat hitta på svenska.

avdelare

OTC derivatives

OTC derivatives är derivat som handlas över disk (over the counter) istället för att vara noterade vid någon börs.