Finansiell ordlista T – Z

Även om man bara tänker göra affärer inom Sverige är det en bra idé att bekanta sig med den engelskspråkiga jargong som gäller inom finansvärlden, eftersom väldigt mycket av den information som finns tillgänglig rörande investeringar och spekulation är på engelska. Det är också så att i den information som finns tillgänglig på svenska är det vanligt att diverse nyckelbegrepp skrivs på engelska, antingen för att det inte finns någon allmänt vedertagen svensk motsvarighet, eller för att skribenten vet att huvuddelen av läsarna kommer att vara mer bekanta med de engelska termerna än med en mer obskyr svensk motsvarighet. Det är till exempel betydligt vanligare att stöta på begreppet bear market i svenska finanstexter än den svenska motsvarighet björnmarknad, även om björnmarknad förstås också förekommer.

För att underlätta har vi här sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck. På den här sidan hittar du T – Z. Övriga delar av finansordlistan är A – D, E– H, I– M , N – O, och P – S .

avdelare

Traded options

Traded options är optioner som handlas på en börs.

avdelare

Trading pit

Den del av handelsgolvet på en börs där handel äger rum med hjälp av rop och handsignaler kallas för trading pit. En traditionell trading pit är åttakantig och består av flera nivåer för att underlätta visibiliteten. Traders befinner sig i denna trading pit och köper och säljer i enlighet med de order de fått från sina klienter. Clerks finns tillgängliga på börsen för att ta emot nya order från klienter, och runners springer mellan clerks och traders för att vidarebefordra dessa order.

Nu för tiden har denna typ av handel till stora delar ersatts av elektronisk handel vid börserna.

avdelare

Uncovered call

Om du ställer ut en säljoption utan att äga den underliggande tillgången gör du ett uncovered call.

avdelare

Underlying

Den tillgång som ett derivatinstrument, till exempel en option, vilar på kallas på engelska för underlying.

avdelare

Warrant

I finansvärlden är warrant ett derivatinstrument som ger innehavaren en rätt, men inte någon skyldighet, att genomföra en viss specifik transaktion till ett bestämt pris på warrantens förfallodag (warrant av europeisk stil) eller fram till och med warrantens förfallodag (warrant av amerikansk stil).

En säljwarrant ger innehavaren rätt att sälja en förutbestämd mängd av warrantens underliggande tillgång till det förutbestämda priset, medan en köpwarrant ger innehavaren rätt att köpa en förutbestämd mängd av warrantens underliggande tillgång till det förutbestämda priset.

En warrant har alltså stora likheter med en option, men det finns vissa viktiga skillnader också. Warranter emitteras och räknas därmed som värdepapper. (Det är vanligen ett värdepappersinstitut som utfärdar warranter.) En warrant kan dessutom innehålla villkor om hur dess värde ska beräknas, något som inte förekommer i standardiserade optioner.

Generellt sett brukar en warrant ha en längre löptid än en standardiserad option. Det är inte ovanligt med warranter som löper över flera år.

avdelare

Writer

Den som ställer ut (skapar) en option kallas för writer. Det är optionens writer som är skyldig att se till att optionsinnehavarens rättigheter tillgodoses om optionsinnehavaren väljer att lösa in optionen. Om en optionsinnehavare väljer att lösa in en säljoption är det alltså optionens writer som är skyldig att köpa den underliggande tillgången, och om det rör sig om en köpoption är optionens writer tvärt om skyldig att sälja den underliggande tillgången.