Vad är en Kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där ditt sparande placeras hos ett försäkringsbolag. Särskilda skatteregler gäller för kapitalförsäkringen, vilket gör att du inte ska betala någon skatt på vinsten när du säljer en tillgång. Istället betalar du en årlig skatt.

KapitalförsäkringMed kapitalförsäkring avses enligt inkomstskattelagen ”…en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Också en försäkring som uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring anses som en kapitalförsäkring om så bestämts när avtalet ingicks.”

Trots att det heter kapitalförsäkring är detta en sparform snarare än en försäkring, även om vissa försäkringsdelar kan ingå. Trots detta är det vanligt att försäkringsbolaget använder sig av försäkringstermer i avtal och informationsmaterial snarare än normala investeringstermer. Det är vanligt att det står premie istället för insättning och återköp istället för uttag.

Exempel på fördelar

 • Du betalar inte någon skatt på vinster vid försäljning. Detta innebär att du kan sälja värdepapper och ersätta dem med andra värdepapper utan att utlösa någon vinstbeskattning.
 • De försäljningar du gör ska inte tas upp i din deklaration eftersom du betalar årlig avkastningsskatt. Detta innebär mindre administration för dig.
 • Utdelningar på svenska aktier är skattefria.

Exempel på nackdelar

 • Du måste betala avkastningsskatt varje år, även de år då värdet på ditt innehav har minskat.
 • Förluster kan inte kvittas mot vinster när du deklarerar.
 • Ditt innehav omfattas inte av Riksgäldens investerarskydd.
 • Du äger inte de aktier som ligger i din kapitalförsäkring, vilket innebär att du inte har rösträtt på bolagsstämmorna.
 • Försäkringsbolaget tar vanligen ut både fasta och rörliga avgifter.
 • En kapitalförsäkring har vanligen en bindningstid på 5 år eller mer.

Hur skaffar jag en kapitalförsäkring?

Du skaffar en kapitalförsäkring hos ett försäkringsbolag. Du kan antingen sätta in ett engångsbelopp, eller så kan du göra regelbundna insättningar enligt en viss plan, till exempel ett viss belopp varje månad. Normalt är det också tillåtet att göra extra insättningar utöver planen. Här kan du hur du skaffar en kapitalförsäkring.

Beskattning av kapitalförsäkringen

Med hjälp av en kapitalförsäkring kan du sälja vissa värdepapper utan att eventuell vinst utlöser någon skatteskyldighet. Du betalar istället en årlig skatt på din kapitalförsäkring. Eftersom försäljningar inte utlöser någon skatteskyldighet behöver de inte heller tas upp i deklarationen, vilket ytterligare underlättare för den privatperson som vill köpa och sälja värdepapper.

KapitalförsäkringarUtbetalningen av kapitalförsäkringen när spartiden har löpt ut är också skattefri. Detta gäller oavsett om du får ut ett engångsbelopp eller om utbetalningen sker i form av många mindre belopp över tid.

Den årliga skatt du betalar för din kapitalförsäkring kallas för avkastningsskatt. Skattens storlek beror på kapitalunderlaget, viket utgörs av värdet av kapitalförsäkringen vid årets början och summan av de inbetalningar du gjort under året. Inbetalningar som görs under årets sista sex månader räknas dock endast till 50 procent när det gäller att räkna fram kapitalunderlaget.

För att få fram hur mycket du ska betala i skatt för året ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntans storlek den 30 november året innan det år som ska beskattas.

Det belopp du får fram avrundas nedåt till närmsta hela hundratal kronor, och på denna summa ska du betala 30% skatt.

Dessa uträkningar behöver du i normalfallet inte syssla med själv, utan det försäkringsbolag där du har din kapitalförsäkring kommer att räkna ut skatten åt dig, skicka uppgiften till Skatteverket och i de flesta fall även ombesörja inbetalning av den (beloppet dras automatiskt från ditt kapital). Avkastningsskatten finns tryckt i din deklaration när den skickas ut till dig. En av grundtankarna med kapitalförsäkringar är just att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för konsumenten att spara i värdepapper.

Eftersom avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens totalvärde + dina inbetalningar är du skatteskyldig oavsett om ditt sparande har ökat i värde, minskat i värde eller stått still i värde under året.

Avkastningsskatt – ett exempel

När år 2015 inleds är värdet på din kapitalförsäkring 100 000 kronor. Under första halvåret betalar du in 20 000 kronor och under andra halvåret betalar du in ytterligare 20 000 kronor.

Kapitalunderlaget: 100 000 kronor + 20 000 kronor + 10 000 kronor = 130 000 kronor.

Statslåneräntan den 30 november 2014 var 0,90%.

130 000 kronor x 0,90% = 1170 kronor

1170 kronor avrundas nedåt till 1100 kronor.

1100 kronor x 30% = 330 kronor

Avkastningsskatten för år 2015 är 330 kronor.

Bindningstid

nyckelDet är vanligt att sparande i en kapitalförsäkring är bundet under en viss tid, till exempel 5 år.

För vissa kapitalförsäkringar går det att avbryta sparandet och ta ut pengar under bindningstiden mot en avgift.

Det är inte ovanligt att det är omöjligt att ta ut hela beloppet i förtid, eller att man endast kan ta ut pengarna efter att ha haft kapitalförsäkringen i minst ett år. I vissa fall är det först efter två år som uttag kan göras.

Eftersom villkoren varierar så stort mellan olika kapitalförsäkringar är det mycket viktigt att ta reda på vad som gäller på den här punkten när man väljer mellan olika kapitalförsäkringar eller jämför kapitalförsäkringen med andra sparformer.

Hur får jag ut mina pengar när spartiden är över?

Detta beror på villkoren för kapitalförsäkringen. Här är de tre vanligaste alternativen:

 • Du (eller den förmånstagare du har angett) får ut hela beloppet i form av ett engångsbelopp.
 • Utbetalningen sker över tid, till exempel en gång per månad eller en gång per år, tills hela beloppet är utbetalat. Du får alltså ett litet men regelbundet tillskott till din ekonomi. (Det går också att ange en förmånstagare istället för att själv vara mottagare av pengarna.)
 • Utbetalningen sker över tid och fortgår så länge du lever. Detta påminner om en pension på så vis att man inte vet i förväg hur länge utbetalningarna kommer att pågå. Detta alternativ kommer vanligen med en tämligen hög avgift, eftersom försäkringsbolaget tar en risk (de vet inte hur länge du kommer att leva).

Tre huvudtyper av kapitalförsäkring

De flesta kapitalförsäkringar tillhör en av följande tre kategorier:

 • Depåförsäkring
 • Fondförsäkring
 • Traditionell förvaltning

Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du inte att själv äga de värdepapper som placeras inom försäkringen, utan den formella ägaren är försäkringsbolaget. Att du har aktier i din kapitalförsäkring innebär alltså inte att du har rätt att närvara och rösta på bolagsstämmor. Den rätten tillfaller istället försäkringsbolaget, eftersom försäkringsbolaget är ägare till aktierna.

Depåförsäkring

En depåförsäkring har stora likheter med en vanlig värdepappersdepå. Du placerar själv dina pengar i olika värdepapper, till exempel genom att köpa aktier som du själv väljer. Du är inte garanterad någon viss lägsta avkastning och du kan förlora hela ditt sparkapital.

Fondförsäkring

Med en fondförsäkring kan du inte välja ut enskilda aktier, däremot får du normalt välja mellan olika fonder att investera i. På så viss kan du till viss del styra inriktning och risknivå för ditt sparande. Vilka fonder som finns tillgängliga att välja mellan kan variera rejält mellan olika försäkringsbolag. Du är inte garanterad någon viss lägsta avkastning på en fondförsäkring och du kan förlora hela ditt sparkapital.

Traditionell förvaltning

Med en traditionellt förvaltad kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som bestämmer hur de pengar du sätter in i din kapitalförsäkring ska investeras. Vanligen väljer försäkringsbolaget att investera i en kombination av olika tillgångsklasser, till exempel aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper.

För en traditionellt förvaltad kapitalförsäkring kan man vanligen få en garanterad minimiränta på sina insatta pengar. Man bör dock tänka på att räntan brukar anges innan avkastningsskatt och avgifter har dragits, så i slutänden kan den avkastning man får på sin kapitalförsäkring bli betydligt lägre än den garanterade räntan.

Om försäkringsbolaget lyckas få till en högre avkastningen under året än den garanterade räntan kommer detta att redovisas som återbäring/överskott på ditt årsbesked. Om försäkringsbolaget under en senare period misslyckas med att få till en tillräckligt hög avkastning för att nå upp till den utfästa minimiräntan kan denna återbäring/överskott minska. Du har alltid rätt att få den garanterade räntan, men försäkringsbolaget har samtidigt rätt att minska på den tidigare återbäringen/överskottet under perioder då avkastningen inte når upp till garantiräntan.

Obs! Det finns kapitalförsäkringar med traditionella förvaltning som inte har någon garanterad avkastning.

Avgifter

Kontrollera alltid i förväg vilka avgifter som försäkringsbolaget kommer att ta ut, eftersom dessa avgifter kan ha en stor påverkan på hur stor avkastningen blir i realiteten. I vissa fall tjänar man som konsument mer på att ha en kapitalförsäkring med låga avgifter och låg avkastning, än att ha en kapitalförsäkring med hög avkastning och höga avgifter. Höga avgifter kan bli särskilt betungande för sparkapitalet under år då avkastningen från kapitalförsäkringen är liten eller obefintlig.

Det är vanligt att försäkringsbolag tar ut en årlig fast avgift för kapitalförsäkringen + en procentuell avgift på det totala sparbeloppet. En annan förhållandevis vanlig konstruktion är årlig fast avgift för kapitalförsäkringen + en procentuell avgift på de insättningar du gör.

Vidare är det viktigt att tänka på att om ditt sparkapital placeras i fonder kan du räkna med att fondförvaltarna för dessa fonder också tar ut avgifter.

Exempel på övriga avgifter som man bör kolla upp innan man väljer en kapitalförsäkring är startavgift, courtage och särskild avgift baserad på risken för dödsfall (riskkostnad för återbetalningsskyddet).

Investerarskydd?

Ditt fondsparande i en kapitalförsäkring är inte täckt av Riksgäldskontorets investerarskydd. Om investerarskyddet är viktigt för dig bör du istället direktspara i fonder.

Återbetalningsskydd

Om ägaren till kapitalförsäkringen avlider betalas 99% – 101% av försäkringskapitalet ut till dödsboet eller förmånstagaren / förmånstagarna.

Premiebefrielseförsäkring

När man skaffar en kapitalförsäkring är det vanligt att man blir erbjuden att teckna en premiebefrielseförsäkring. Givetvis kommer denna försäkring med en avgift.

Premiebefrielseförsäkring innebär att försäkringsbolaget under vissa omständigheter gör inbetalningarna till din kapitalförsäkring så att du slipper. Det kan till exempel röra sig om en situation där du drabbats av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Villkor och avgifter för premiebefrielseförsäkringar varierar rejält, så det är viktigt att granska de olika erbjudandena från försäkringsbolagen och se vad som gäller.

Efterlevandeskydd med dödsfallsbelopp

Efterlevandeskydd med dödsfallsbelopp innebär att en förmånstagare får ut ett i förväg bestämt belopp om kapitalförsäkringens innehavare avlider. Villkor och avgifter för efterlevandeskydd varierar rejält, så det är viktigt att granska det finstilta innan man skriver på något.

Livsvarig utbetalning

Livsvarig utbetalning innebär att utbetalningen från kapitalförsäkringen fortsätter så länge den försäkrade är vid liv. Precis som för övriga tilläggsskydd kan avgifter och villkor variera rejält på den här punkten.