Finansiell ordlista: P – S

Eftersom engelskan är ett så dominerande språk är det en bra idé att lära sig de engelska termerna och begreppen om man vill fördjupa sig i handel på finansmarknaden. Även här hemma i Sverige det vanligt att engelska uttryck används, ibland trots att det finns ett svensk ord för det man vill säga.

För att underlätta har vi här sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck. På den här sidan hittar du P – S. Övriga delar av finansordlistan är A – D, E– H, I– M, N-O, och T – Z .

avdelare

Physical delivery

Physical delivery betyder fysisk leverans.

Exempel: Du har köpt ett optionskontrakt för flygplansbränsle som ger dig rätt att köpa en viss mängd flygplansbränsle till ett visst pris den 1 november detta år. Eftersom du äger ett flygföretag är det viktigt för dig att du faktiskt får tillgång till detta flygplansbränsle om du så begär, så den köpoption du har valt att införskaffa är en sådan som ger dig rätt till physical delivery av den underliggande tillgången (flygplansbränslet).

Physical delivery är tämligen ovanligt idag. En majoritet av alla optioner och liknande finansiell instrument löses inte in genom att någon underliggande tillgång faktiskt levereras, utan genom att man löser situationen ekonomiskt. Att göra en offset är mycket vanligt.

avdelare

Settlement price

På marknader för derivathandel har settlement price en mycket specifik betydelse. Det är det genomsnittliga priset som ett kontrakt handlats för under en förutbestämd period av dagen.

Exempel: På Chicago Mercantile Exchange är settlement price för en equity det volymbalanserade genomsnittet för handelsaktiviteten för denna equity på börsen under tidsspannet 15:14:30 – 15:15:00 CDT (Central Daylight Time).

På derivatmarknader används settlement price för att avgöra om dagens gått med vinst eller förlust. Settlement price är också viktigt när man bedömer hur stor pant som krävs i din margin account.

avdelare

Short sale / Short selling

När du säljer något kort (short selling) innebär det att du har lånat den tillgång du säljer, och är skyldig att lämna tillbaka den senare. Din förhoppning är att tillgångens ska sjunka i pris mellan din försäljning och den tidpunkt då du måste köpa tillbaka tillgången för att kunna återlämna den.

Short selling är vanligast för tillgångar där många identiska enheter existerar, till exempel aktier, optioner och standardiserade råvaror. Det skulle vara betydligt mer riskfyllt att till exempel låna ett visst konstverk, sälja det och sedan tvingas köpa tillbaka exakt det konstverket för att kunna lämna tillbaka det.

Under perioden som förlöper mellan den tidpunkt där du har sålt den lånade tillgången och den tidpunkt då du har köpt tillbaka tillgången har du en short position öppen.

Exempel: Du lånar 200 aktier i AMgen Inc från din aktiemäklare. Du säljer dem för $150 styck, totalt $30 000. Tre dagar senare är det dags att återlämna de 200 aktier du lånade. Nu är marknadspriset för dem bara $145 styck, så du kan köpa 200 aktier i AMgen Inc för $29 000. Du har nu 200 aktier i AMgen Inc att lämna tillbaka till din mäklare, samtidigt som du har gjort en vinst på $1 000 (minus eventuella transaktionskostnader).

Att sälja kort är riskfyllt, eftersom det inte finns någon gräns för hur mycket tillgången kan ha ökat i värde när det är dags för dig att lämna tillbaka det du har lånat. Om marknadsvärdet för AMgen Inc i exemplet ovan inte hade gått ned utan istället ökat till $175 hade det kostat dig $35 000 att köpa 200 aktier när det var dags att lämna tillbaka dem, och du hade gått minus på affären.

avdelare

Snabblån

Snabblån är ett mycket omtalat och omdiskuterat begrepp där många mindre kreditbolag ifrågasätts. Låneformen är lite diffus och även en aning riskfylld men inte på något vis farlig, därför vill vi informera om begreppet. Ett snabblån är i grunden ett mindre lån upp till ca 20.000 kr som man återbetalar på en förhållandevis kort tid.

Egenskapen som svartmålat snabblån är att det är betydligt enklare att få lån med ett snabblån än ett vanligt privatlån hos banken. Detta har gjort att fler svenskar har satt sig i överskuld. Snabblån är inte i sig ett farligt eller riskfyllt lån, men det krävs att du som låntagare har koll på din ekonomi och dina förutsättningar. Läs mer på Snabblån.nu där du också kan jämföra kreditbolag som erbjuder dessa snabba lån.

avdelare

Speculator

Inom finansvärlden brukar man skilja på investering och spekulation, även om de två kategorierna givetvis kan överlappa och det inte finns några strikta regler för hur man avgör skillnaden mellan de båda. Generellt sett så används termen speculator för någon som köper och säljer tillgångar i syfte att göra en vinst på kortsiktiga värdeförändringar snarare än på att värdet på tillgången ska öka på lång sikt. En daytrader kan till exempel sägas spekulera i aktier, medan den som köper aktier i ett bioteknikföretag för att hon tror att deras nya uppfinning kommer att slå igenom nästa år och öka bolagets värde markant ses som en investerare.

Enligt vissa ekonomiska teorier förekommer det fyra olika sorters agerande på de finansiella marknaderna:

  • Investeringar
  • Spekulation
  • Arbitrage
  • Hedgingavdelare

Spot market

Med spot market (spotmarknaden) avses en marknadsplats där tillgångar säljs för omedelbar leverans till köparen. Köpeskillingen kallas för spot price. Tillgången kan till exempel vara värdepapper (aktier, obligationer, optioner, etc) eller råvaror (kaffe, socker, aluminium, råolja, etc).

För råvaror brukar man kalla det spot transaction även om det rör sig om en futures transaction där råvaran ska levereras inom en månad snarare än omedelbart.

För övriga varor brukar kravet vara att betalning och leverans ska ske t + 2, det vill säga två arbetsdagar efter det datum då köpeavtalet ingicks.

På svenska används termen avista, som är inlånad från latinet och betyder ”vid uppvisandet”. Motsatsen till avista är termin. Avistakursen / avistapriset är den kurs / pris som tillgången har på marknaden just nu vid direkt leverans.

avdelare

Straddle

När det gäller optionshandel är straddle en transaktion där handlaren har en lång position i en köpoption och en säljoption samtidigt. Exercise price och expiration ska vara identiska för de båda optionerna för att det ska räknas som en straddle.

avdelare

Strangle

När det gäller optionshandel består en strangle av en lång position för en säljoption och en lång position för en köpoption, där exercise price för säljoptionen är högre än exercise price för köpoptionen.

avdelare

Strap

När det gäller optionshandel är en strap en transaktion som består av två säljoptioner och en köpoption. Samtliga positioner är långa och har identiska exercise price och expiration.

avdelare

Strip

När det gäller optionshandel är en strip en transaktion bestående av två köpoptioner och en säljoption. Samtliga positioner är långa och har identiska exercise price och expiration.